Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Nizip

:

HİZMET STANDARTLARI

T.C.
NİZİP KAYMAKAMLIĞI
İlçe Emniyet Müdürlüğü
 
NİZİP İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI HİZMET TABLOSU
 
Güvenlik Büro Amirliği:
S. NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
 (En geç)
01
Siyasi Parti Kuruluş Evrakları
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunun 33. maddesine göre;
1) Kaymakamlık Makamına dilekçe,
2) Yetki Belgesi,
3) Parti Tüzüğü,
4) Yönetim Kurulu Çizelgesi,
5) Kira Kontratı,
6)Yönetim kurulunda yer alan kişilerin,
a)  Nüfus Cüzdan Fotokopileri,
b) İkamet İlmühaberleri
c)  Sabıka Kayıtları,
d) Beyannameleri,
15 Gün
02
Siyasi Partilerin Kongre öncesi Müracaatı Evrakları
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunun 115. maddesine göre;
1) Kaymakamlık Makamına Dilekçe, (Kongrenin yapılacağı yer ve saatler belirlenir)
2) Delege listesi, (Seçim Kurulundan imzalı ve onaylı)
7 Gün
03
Siyasi Parti Kongre Sonrası Evrakları
 
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunun 33. maddesine göre;
1) Valilik Makamına Dilekçe,
2) Yönetim Kurulu Listesi,
3) Yönetim Kurulunda yer alan kişilerin,
a) Nüfus Cüzdan Fotokopileri,
b) İkamet İlmühaberleri,
c) Sabıka Kayıtları,
15 Gün
04
Siyasi Parti / Sendika ve Dernekler Tarafından Konser, Tiyatro Evrakları
 
2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun Ek 1. maddesine göre;
1)   Gösterilinin yapılacağı yer, tarih, başlayış ve bitiş saatlerini belirten Kaymakamlık Makamına Dilekçe,
2)   Oyun, temsil veya gösteriye katılan yönetici ve diğer kişilerin,
a)      Nüfus cüzdan fotokopisi,
b)     İkametgâh ilmühaberi,
c)      Yetkili organlarının kararı,
48 Saat
 
 
 
S. NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (En geç)
05
 
 
Memur –  İşçi Sendikaları Kuruluş Evrakları
4688 sayılı Kamu görevlileri Sendikaları Kanunun 6. Maddesi ile 2821 sayılı İşçi Sendikaları Kanununun 6. Maddesine göre;
1) Kaymakamlık Makamına dilekçe,
2) Sendika Tüzüğü,
3) Yetki Belgesi,
4) Yönetim Kurulu Çizelgesi,
5) Yönetim Kurulunda yer alan kişilerin,
a)   Nüfus Cüzdan Fotokopileri,
b)  İkamet İlmühaberleri,
c)  Görev belgeleri (Sendikanın kurulacağı işkolunda fiilen çalışır olduklarını kanıtlayan belge)
d) Meslek ve sanat özgeçmişleri
e) Sabıka kayıtları (İşçi Sendikaları İçin)
f) İlk genel kurula kadar kuruluşu sevk ve idare edecekler ile bunların eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarına ait noterden tasdikli mal bildirimleri,
 
 
30 Gün
06
Memur –  İşçi Sendikaları Genel Kurul öncesi Evrakları
a) Kaymakamlık Makamına Dilekçe,
b) Yönetim Kurulu kararı,   
c) Delege Listesi (2 adet)   
15 Gün
07
Memur –  İşçi Sendikaları Genel Kurul Sonrası Evrakları
 
a) Tüzük (Değişiklik varsa)
b) Kongre Tutanağı
c) (Seçilenlere ait)
1)  Kimlik Çizelgesi
2)  Nüfus Cüzdan Fotokopileri
3)  İkametgâh İlmühaberleri
4)  Adli Sicil Belgeleri
5)  Özgeçmişleri
6)  İşyeri Belgesi (O işkolunda çalıştığını belirtir)
30 Gün
 
S. NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (En geç)
08
Toplantı  (Açık Hava / Kapalı Yer) ve Gösteri Yürüyüşü Evrakları
 
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 9 ncu maddesine göre düzenleme kurulu oluşturulması ve 10 ncu maddesi ile aynı Kanun’un uygulanmasına dair yönetmeliğin 5 nci maddesine göre;
1)Toplantının amacı, toplantının yapılacağı yer, gün, tarih, başlayış ve bitiş saatleri ile asılacak ve taşınacak (afiş, pankart, döviz) vb. belirtir Kaymakamlık Makamına hitaben yazılacak dilekçe,
2)   Düzenleme kurulu başkan ve üyelerinin açık kimlikleri, ikametgâhları ve varsa çalışma yerlerini belirtir düzenleme kurulu listesi, (En az yedi kişi)
3)   Düzenleme kurulunda yer alacak kişilerin;
a.    Nüfus cüzdan fotokopileri,
b.    İkamet ilmühaberleri,
c.    Adli sicil kayıtları,
d.    Fiil ehliyetine sahip ve 18 yaşını doldurmuş olduklarına dair şahsi beyan belgeleri,
e.    Toplantı tüzel kişiler tarafından düzenlenecek ise toplantı için yetkili organların kararı,
 
 
48 Saat
09
İmza Kampanyası Düzenleme Evrakları
 
1) İmza kampanyasının nerde, hangi saatler arasında (mesai saatleri içerisinde), kimler tarafından yapılacağına dair Kaymakamlık Makamına dilekçe;
2) Yönetim kurulu kararı,
3) İmza atılacak metnin fotokopisi,
4) İmza kampanyası esnasında asılacak, taşınacak ve dağıtılacak afiş, pankart, döviz, resim el ilanı, resim vb. adları ve birer örnekleri,
5) İmza Kampanyası tüzel kişilik tarafından düzenlenecek ise tüzüklerinde imza kampanyası ile ilgili hüküm,
48 Saat
 
S. NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (En geç)
10
Matbaa Kuruluşu Evrakları
 
5681 sayılı Matbaalar Kanununda herhangi bir değişiklik yapılmadığından ve bahse konu kanun yürürlükte olduğundan, matbaalarla ilgili olarak yapılacak işlemler;
a.   Matbaayı açacak olan kişi ve varsa ortağı veya mümessillerine ait Nüfus Cüzdan Sureti,
b.   Matbaayı açacak olan kişi ve varsa ortağı veya mümessillerine ait İkametgâh İlmühaberi,
c.   Matbaanın faaliyet göstereceği yere ait Kira Kontratının veya Tapunun Sureti,
d.   Belgelerinin eklenmesi yeterli olup, 5681 sayılı Kanuna göre başka bir belge eklenmesi gerekmemektedir.
3) Matbaa beyannamesinde matbaanın sahibi ve varsa ortağı veya mümessilinin adı, soyadı, tabiiyeti, ikametgâhları, matbaanın faaliyet adresi ve hangi dillerde, hangi baskı sistemiyle çalışacağı yazılarak sahibi ve varsa ortağı veya mümessilinin imzaları bulunur.
4) Basımcının;
a) Beyanname içeriğinde meydana gelen değişiklikleri beş gün içerisinde bildirmemesi,
b) Toplum, aile, ticaret ve sanat işleriyle ilgili bastığı davetiye, ilan, formül, sirküler, kartvizit ile seçim yeri ve zamanını gösteren kâğıtlarla adayların adlarını bildiren oy pusulaları ve buna benzer basılı eserler hariç bastığı her eserden ikişer nüshasını mülki amirliğe vermemesi,
c) Beyanname vermeden matbaa açması,
d) Basmış olduğu süreli yayını mülki amirliğe verirken, bu yayına ait Basın Kanununa göre düzenlenen alındı belgesinin de bir suretini vermemesi,
5 Gün
11
Sarı Basın Kartı Almak İçin İstenilen Belgeler
 
1)   Kaymakamlık Makamına dilekçe
2)   Beyanname (3) adet
3)   Bilgi Çizelgesi ( 3) adet
4)   İkametgâh Belgesi (3) adet
5)   Nüfus Cüzdan örneği (3) adet
6)   Diploma fotokopisi (3) adet noter tasdikli (Lise Mezunu)
7)   Fotoğraf (3) adet
8)   Çalıştığı gazete ile anlaşma (3) adet
9)   Sabıka kaydı belgesi (3) adet
10)       Dosya (1) adet
11)       Gelir Vergisi Mükellefi olduğuna dair belge (3) adet
30 Gün
 
 
 
 
 
 
S.NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (En geç)
12
Özel Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşlarının Bildirim Yükümlülüğü
 
Özel Radyo Televizyon Yayın kuruluşlarının Uyması Gerekli Asgari İdari ve Mali Şartlarla Yayın Alanı, Yayın Saat ve Süreleri Hakkında Yönetmeliğe göre,
1)   Ortaklık ana sözleşmenin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi’ nin bir nüshası
2)   Her bir kurucu ortak için Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi,
3)   Kuruluşun unvanı, yayının mahiyeti, yayın ve İdare Merkezinin adresi,
4)   Şirketi idare ve temsile yetkili kişilerin ve sorumlu müdür veya müdürlerin kimlikleri ile imza sirküleri, uyruk ve ikametgâhları,
5)   Ortakların kimlikleri, uyruk ve ikametgâhları,
6)   Ödenmiş sermayenin % 10’ undan fazlasına sahip kurucu veya ortak gerçek veya tüzel kişilerin, ortak durumunda olan ortakların ödenmiş sermayesinin % 10’ undan fazlasına sahip gerçek veya tüzel kişi ortaklarının, Türkiye de gazete çıkaran gerçek ve tüzel kişilerin, basınla ilgili mevzuata göre gazete sahibi olan ortaklardan ödenmiş sermayenin  10’ un dan fazlasına sahip bulunanların ve bunların üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sihri hısımlarının kimlikleri, uyruk ve ikametgahları yanında 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ile 5860 sayılı Basın Kanunu hükümlerine tabi faaliyetleri, ortakları, hizmet veya iş ilişkilerine ilişkin açıklamalar,
7)   Yayın kuruluşuna ortak olmadığı halde, personel, araç, gereç, film, program ve benzeri ile katkıda bulunan gerçek veya tüzel kişilerin kimlikleri,
8)   Bu Yönetmelikte öngörülen veya Üst Kurulca gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler. Bu bilgiler ilgili kuruluşlarca aynı süre içinde ayrıca mahallin en büyük mülki idare amirliğine de verilecektir.
15 Gün
 
 
Koruma Büro Amirliği:
S.NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ SÜRE)
1
İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaatı GBT Sorgulama:
Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Kurumu Kimliği, Pasaport, Evlilik Cüzdanı). 
3 Dakika
2
Hükümet Konağı Girişi Sorgulama
Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Kurumu Kimliği, Pasaport, Evlilik Cüzdanı). 
2 Dakika
3
Adliye Sarayı Girişi Sorgulama
Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Kurumu Kimliği, Pasaport, Evlilik Cüzdanı). 
2 Dakika
 
 
  
 
Muhabere Büro Amirliği:
S.N.
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BEGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
1
155 Polis İmdat Hattından
Yardım İsteme ve/veya ihbarda bulunma
Belge İstenmiyor
Şikâyet konusu anında ilgi
Birime aktarılır.
2
155 Polis İmdat Hattında Bilgi Sorma
Belge İstenmiyor
İstenilen hizmete göre     
 anında cevap verilir.
3
Belge İstenmiyor
Şikâyet konusu anında ilgi
 Birime aktarılır.
4
KGYS Kamera Kaydı Verilmesi
İl Emniyet Müdürlükleri Acil Çağrı Hizmetleri Yönergesi Madde 37’de belirtilen hususlar doğrultusunda kayıtlar verilmektedir.
Yetkili Kurumlar tarafından talep edilen kayıtlara anında cevap verilmektedir.
 
 
 
 
Pasaport Büro Amirliği:
S.N.
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BEGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
1.
 
UMUMA MAHSUS PASAPORT YENİ İŞLEMİ
(MÜRACAAT)
 
1.      Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi
2.      Adet Biometrik Fotoğraf
3.      Defter Bedeli (72,00 TL)
4.      Harç Makbuzu (Muhasebe Müdürlüğüne ve bankalara ödenmektedir) 18 yaşından küçükler için muvaffakatname (tarafımızdan ve Noter tarafından düzenlenmektedir)
5.      PVSK’nın 5.Maddesine göre Parmak izi belgesi (Büro da görevli polis memuru tarafından alınmaktadır.)
15 Dakika
 
 
 
 
 
 
Nizip Polis Merkezi Amirliği:
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
1
Hırsızlık Olayları (İkametten, İş Yerinden, Otodan)
1-Müracaat alınır, suç yeri görgü tespit ve kroki tanzim edilir.
2-Çalınan eşyaya ait ruhsat, fatura belgeleri fotokopileri istenir.
3-Vatandaşın talebi durumunda, olaya ait belgeler onaylanarak birer nüsha verilir.
1 (Bir) Saat
2
Kayıp Şahıs Müracaatı
1-Müracaat alınır.
2-Kayıp Şahsa ait iki adet fotoğraf istenir.
3-Varsa Nüfus Cüzdanı, yoksa Polnet KPS sisteminden bilgileri çıkarılır.
4-Kayıp şahsın eşkâl bilgi formu düzenlenir.
25 (Yirmi beş) Dakika
3
Oto - Motosiklet Hırsızlığı
1-Müracaat alınır.
2-Otoya ait ruhsat belgesi fotokopisi istenir.
3-Vatandaşın talebi durumunda, müracaatına ilişkin belgeler onaylanarak birer nüsha verilir.
25 (Yirmi beş) Dakika
4
Kayıp Belge Müracaatı-Muhtaçlık Maaşı-Asker Ailesi Tahkikatı-yaşlılık ve Özürlü Tahkikatı
1-Tahkikat evraklarının Polis merkezi Amirliğine intikali, mahallinde tahkikat, üst yazısının yazılması, imzaya çıkarılması ve gönderilmesi
(Evraklar toplu gönderildiğinden ve iş yoğunluğu sebebi ile süreler değişebilmektedir.)
 (Üç) Gün
5
Kimlik Bildirme
1-FORM-1 ve FORM-2 ile birlikte Polis Merkezi Amirliğine müracaatı, belgenin onaylanması, bir suretinin vatandaşa verilmesi.
1 (Bir) dakika
6
Şikâyet Dilekçesi
1-Dilekçenin Polis Merkezi Amirliğine intikali.
2-Evrak Kayıt ve ilgili büroya havalesi.
3-Vatandaşının beyanın alınması, olaya ait belge ve bilgilerin toplanması.
4-Tanıkların dinlenmesi
5-Şikâyet edilen (Şüphelinin-Şüphelilerin) kişi veya kişilerin Polis merkezi Amirliğine davet edilmesi, temini ve beyanının alınması.
6-Tamlanan tahkikat evrakının fezlekesinin yazılması, imzalatılması ve Cumhuriyet Savcılığına gönderilmesi.
(Adres Bilgileri eksikliği, vatandaşın adreste bulunmaması, davete rağmen gelmemesi v.b. sebeplerden tanıkların veya şüphelinin temin edilmesinin gecikmesinden dolayı süre uzayabilir.) 
10 (On) Gün
7
Evrakların Havalesi
1-Gelen evrakların kayıt edilmesi, ilgili büroya havalesi, imzaya çıkarılması, evrakın gönderilmesi
5 (Beş) Dakika
8
Bilgi Edinme
1-Bilgi edinmek istediği konuya ilişkin dilekçe.
2-Müracaat internet ortamından yapılmışsa, kimlik, adres ve telefon bilgilerini sisteme girmek.
3-Konuyla ilgili araştırmanın yapılması, bilgi formunun hazırlanması ve bilgilendirmenin yapılması.
10 (On) Gün
9
Dilekçe Müracaatı
1-Vatandaşın dilekçesinin alınması.(Kimlik, adres, imza ve irtibat bilgilerinin tam yazılması)
2-Dilekçesindeki konunun araştırması, işleminin yapılması, dilekçesine cevap verilmesi.
(Süre yapılacak iş ve işlemlere göreve değişebilmektedir. Daha erken de cevap verilebilir.)
 
                 20 (Yirmi) Gün
 
 
 
 
 
 
Silah ve Patlayıcılar Büro Amirliği:
S.NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ SÜRE)
1
Mermi satın alma belgesi verilmesi
1-Dilekçe
İçişleri Bakanlığı EGM. 24.06.2002 gün ve 122 sayılı genelge gereği engeç 1 Gün
2
Silah devir ve hibe işlemleri
1.      Dilekçe,
2.       Silah Ruhsatı İstek Formu,
3.      Sabıka Kaydı,
4.      Sağlık Raporu,
5.      Fotoğraf,
6.      Parmak İzi Formu
7.      Silah Tespiti,
8.      Vergi Makbuzu
5 gün
3
Silah Bulundurma ruhsatı verilmesi
1.      Dilekçe
2.       Silah Ruhsatı İstek Formu,
3.      Sabıka Kaydı
4.      Sağlık Raporu
5.      Fotoğraf.
6.      Parmak İzi Formu
4 gün
4
Kamu Görevlisi ve Emekli Kamu Görevlisi Silah taşıma ruhsatı verilmesi
1.      Dilekçe
2.       Silah Ruhsatı İstek formu,
3.      Sabıka Kaydı 
4.      Sağlık Raporu
5.      Fotoğraf,
6.      Yapılan görev ya da faaliyete ilişkin belgeler.
7.      Parmak İzi Formu
4 gün
5
Silahın EGM.’ye  hibesi
1-Dilekçe 2- Ruhsat fotokopisi
3 gün
6
Silah nakil belgesi verilmesi
1-Dilekçe 2- Ruhsat fotokopisi
3 gün
7
Yivsiz tüfek ruhsatnamesi verilmesi
1-      Sabıka Kaydı 
2-      Ört Adet Fotoğraf
3-       Yivsiz Tüfek Ruhsatı Harcı Ödendi Belgesi
4-       Yivsiz Av Tüfeği Kullanmasına  Engel Halinin Bulunup Bulunmadığını Gösteren Doktor  Raporu,
5-      Parmak İzi Formu
6-      Dilekçe
7-      Yivsiz Tüfek Ruhsatı İstek Formu.
4 gün
8
Ses ve gaz fişeği atabilen silahlara bildirim belgesi düzenlenmesi
1.      Dilekçe,
2.      Adli Sicil Belgesi,
3.      Fatura,
4.      4- Silah
Aynı gün
 
  
 
Evrak Arşiv Büro Amirliği:
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
 
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE )
1
Elden Takip Edilen Dilekçeler
Şahsın İmzalı Dilekçesi ve ilgili belgeleri
2 Dakika
2
Vatandaşın Emniyet müdürlüğüne Müracaatında ilgili birimlere havale edilerek yönlendirilmesi
Emniyet Müdürlüğüne yazılan dilekçe veya elden takipli diğer birimlerce havale edilmiş evrak var ise müracaatı ile ilgili belgeler
3 Dakika
 
 
 
 
 
 
 
Trafik Tes.Ve Denetleme Büro Amirliği:
S.NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1)    
Yeni Kayıt
1.   Fatura ve faturayı düzenleyen bayiinin yetki belgesi.
2.   Uygunluk Belgesi
3.   Zorunlu mali mesuliyet sigortası
4.   ÖTV ödeme belgesi aslı
5.   Vatandaşlık numarası
6.   Tescil ve Trafik belgesi ((Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
7.   Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası
8.   ilçemizde ikamet
1 İŞ GÜNÜ (EKSİK YOK İSE)
2)    
Devir
1.   Noter Satış senedi
2.   Vergi İlişik Kesme Belgesi
3.   Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)
4.   Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri
5.   Vatandaşlık numarası
6.   Yeni Tescil Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
7.   Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
8.   2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
1 İŞ GÜNÜ (EKSİK YOK İSE)
3)    
Nakil
1.   Noter satış senedi
2.   Vergi ilişik kesme belgesi
3.   İlçemizde ikamet
4.   Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)
5.   Araca ait eski Trafik ve Araç Tesciline ilişkin Geçici Belge ve eski plakalar
6.   Vatandaşlık numarası
7.   Yeni Tescil ve Trafik Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
8.   Şoförler Odasından Nakil Dosyası.
1 İŞ GÜNÜ (EKSİK YOK İSE VE İLGİLİ YERDEN CEVAP GELİNCE)
4)    
İcra Kanalı İle Satılan Araçlar
1.   İcra Müdürlüğü, vergi dairesi gibi kuruluşlarca düzenlenen satış yazısı
2.   Zorunlu mali mesuliyet sigortası
3.   Muayenesi süresi bitmiş ise muayenesi yaptırılacaktır
4.   İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
1 İŞ GÜNÜ (EKSİK YOK İSE)
5)    
 
1.   Veraset İlamı (ilgili mahkemeden)
2.   Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi (ilgili vergi dairesinden)
3.   Vergi Dairesinden ilişik kesme belgesi
4.   Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Varis/Varisler adına)
5.   Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri
6.   Vatandaşlık numarası
7.   Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
8.   2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
9.   Varislerin kendisi veya kanuni vekilleri müracaat edeceklerdir. 
1 İŞ GÜNÜ (EKSİK YOK İSE)
6)    
Unvanı Değişikliği - Ad, Soyadı Değişikliği
 
1.   Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
2.   İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3.   Dilekçe
4.   Kayıtlı olduğu nüfus idaresinden vukuatlı nüfus örneği
5.   Mahkeme kararı veya evlenme cüzdanı (Şahıslar için)
6.  Ticaret Sicil Kayıt Sureti ve imza sirküleri (Şirketler için)
1 İŞ GÜNÜ (EKSİK YOK İSE)
7)    
Araçlarda Lpg Dönüşümü
 
1.   Fatura
2.   Montaj Tespit Raporu
3.   İmalat Yeterlilik belgesi
4.   Karayolu Uygunluk Belgesi
5.   Karayolları Muayene İstasyonundan muayenesi yaptırılacak
6.   Dilekçe
7.   İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
8.   Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek
9.   Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.
1 İŞ GÜNÜ (EKSİK YOK İSE)
8)    
Araçlarda Renk Değişikliği
 
1.   Boya değişikliği ile ilgili düzenlenen fatura
2.   İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3.   Dilekçe
4.   Karayolları Muayene İstasyonu'nda renk tespiti yaptırılacak.
1 İŞ GÜNÜ (EKSİK YOK İSE)
 
1)    
 
2.  Garanti kapsamında değiştirilen motor bloğu için fatura ve bu motor bloğunun garanti kapsamında değiştirildiğine dair firmanın yazısı.
3.  Teknik belge-plan proje
4.  İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
5.  Eski trafik tescil ve trafik belgeleri
6.  Karayolları fenni muayene istasyonunca tespit yaptırılır.
1 İŞ GÜNÜ (EKSİK YOK İSE)
2)    
 
        Araç işleticisinin ticari ad ve ünvanı ile işletmeci kuruluşun tanıtımına yönelik reklam mahiyetindeki yazı ve resimleri, aracın yan karoseri üzerinde bulunabilir. Otobüs ve minibüslerin arkalarına sadece işleticinin ticari ad ve ünvanı yazılabilir.
      Aracın muayene istasyonundan tespiti yaptırılacaktır.
1 İŞ GÜNÜ (EKSİK YOK İSE)
3)    
1.  Yıpranan Tescil ve Trafik Belgelerinin yenisi alınacak (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
2.  Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3.  Dilekçe
4.  Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
5.  Yıpranan belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.
1 İŞ GÜNÜ (EKSİK YOK İSE)
4)    
1.  Araç faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemi uygulanır.
2.  Araç tescilli ise dilekçe ile müracaat edilir.
3.  Araç başka bir tescil kuruluşundan nakil geliyor ise, nakil araçlar için yapılan tescil işlemi uygulanır.
4.  Ad, Soyadı veya ticari unvanlı plakanın harcının ödendiğine dair makbuz.
5.  Yıllık vergisi tescil tarihinden itibaren yıllık sürenin sona erdiği günden başlamak üzere (30) gün içinde plaka vergisini ödemeyenler hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
1 İŞ GÜNÜ (EKSİK YOK İSE)
5)    
1.   İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
2.   Dilekçe
3.   Trafik Belgesi zayi olmuş ise karayolları muayene istasyonundan muayenesi yaptırılacaktır.
4.   Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.
1 İŞ GÜNÜ (EKSİK YOK İSE)
6)    
1.    Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
2.    İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3.    Dilekçe
4.    Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi
5.    Plakalar getirilecek
6.    Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek.
1 İŞ GÜNÜ (EKSİK YOK İSE)
7)    
1.    Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
2.    İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3.    Dilekçe
4.    Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi
5.    Plakalar getirilecek
6.    Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek
7.    Hurdaya ayrılan araçlar onarımla yenilenseler bile yeniden tescil edilemezler.
1 İŞ GÜNÜ (EKSİK YOK İSE)
8)    
1.   Çalındığı tarihten itibaren 1 ay geçmiş olması şartıyla, araç sahibinin istemesi  halinde, savcılık veya mahalli zabıtadan alınan, çalınma olayına ait belgenin eklendiği dilekçe alınır ve trafik kuruluşunca tescil kaydı silinerek vergi dairesine bilgi verilir.
2.  Araçla birlikte araca ait belgelerde çalınmış ise sahibine isteği halinde aracın kayıtlarına çalınmıştır şerhi konulduğuna dair yazı verilir.
1 İŞ GÜNÜ (EKSİK YOK İSE)
9)    
 
1.   Karakoldan alınacak teslim tutanağı birlikte, Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden aracın bulunduğuna dair belge
2.  Dilekçe
3.  Karayolları muayene istasyonundan muayenesi yaptırılacaktır.
1 İŞ GÜNÜ (EKSİK YOK İSE)
10) 
1.  Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)
2.  İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3.  Dilekçe
4.  Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği
5.  Gayri Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği
1 İŞ GÜNÜ (EKSİK YOK İSE)
11)     
        “A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi; prototip veya yol testi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalara, otomotiv konusunda araştırma yapan araştırma kurum veya kuruluşları veya teknik hizmetler kuruluşlarına; fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar ile gösterisi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalara, bu firmaların yetki verdiği araç satıcılığı yapan bayilere bir yıl süre ile bayinin faaliyet gösterdiği yerin trafik kuruluşunca verilir.
 Prototip veya yol testi için kullanılacak araçlara “T”, fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar ile gösterisi yapılacak araçlara “G” harf grubu bulunan plakalardan verilecektir.
“A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi için müracaat sırasında;
Her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini belirten dilekçe,
Her araç için cinslerine göre plakaya bağlı olarak yaptırılmış zorunlu mali sorumluluk sigortası,
Harç makbuzu,
Prototip veya tip onayı olmayan, yol testi yapılacak imal, ithal ve ihraç araçlar için tanıtım  numaralarından bağımsız olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınmış izin belgesi (tip onayı olması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığında izin şartı aranmaz),
İthal araçlar için garanti belgesi,
İki adet geçici trafik belgesi, ibraz edilir.
1 İŞ GÜNÜ (EKSİK YOK İSE)
9)    
     Tescili yapılmamış veya tescil ve trafik belgesi işlemleri tamamlanmamış araçlara verilir. 30 gün süre ile geçerlidir.
1.  Dilekçe
2.  Zorunlu mali mesuliyet sigortası
3.  ÖTV ödeme belgesi aslı
4.  Harç makbuzu
5.  Aracın faturası-trafik şahadetnamesi-noter satış senedi
1 İŞ GÜNÜ (EKSİK YOK İSE)
10)               
 C  ) Geçici Trafik Belgesi
       Satıldığı veya bulunduğu yerden tescil edileceği ve bulundurulacağı veya onarımının yapılacağı yere kadar götürülecek araçlara verilir. En fazla 6 gün süre ile verilir. Bu araçlar belirtilen güzergâh dışına çıkamaz
1.       Dilekçe
2.       Zorunlu mali mesuliyet sigortası
3.       Aracın satın alındığı belge
4.       Harç makbuzu
1 İŞ GÜNÜ (EKSİK YOK İSE)
11)               
Ticari Araçlarda Reklâm Bulundurulması Hakkındaki Yönetmelik uyarınca, şehir içinde ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapılan taksi otomobili, dolmuş otomobili, kiralık otomobil, kiralık minibüs, minibüs, otobüs ve kapalı kasa kamyonet araçları üzerine reklam yazdırılabilmesi için, reklâm şirketi, ajansı veya teşebbüs sahipleri tescil kuruluşlarına müracaat etmesi gereklidir. Yetki belgesinin düzenlenebilmesi için her bir reklam kampanyasında kullanılacak en az araç sayısının; taksi otomobillerinde 30, dolmuş, minibüs ve kamyonetlerde 20, otobüslerde 10 adet olması zorunludur. Aynı kampanya içerisinde araç yeter sayısı farklı türdeki araçlardan tamamlanabilir. Bu durumda araç toplam sayısı en az 30 adet olmak zorundadır. Aynı kampanya için yeterli araç sayısı il veya aynı ile bağlı ilçelerdeki araçlardan karşılanabilir. Bu araç sayılarından az talepler dikkate alınmaz ve yetki belgesi düzenlenmez. Devam eden bir kampanya içerisinde reklam şirketi Maliyeye ve belediyeye ilan ve reklam vergisini yatırmak şartıyla kampanyanın süresi içerisinde araç artırımına gidebilir veya araç değiştirebilir.
Tek kampanya içerisinde bir ticari kuruluşun değişik marka ve ürünlerinin reklamı yapılabilir.
Yetki belgesi alınması esnasında reklâm şirketi, ajansı veya teşebbüs sahiplerinin bankadan alınmış 35.000 YTL’lik teminat mektubunu ibraz etmeleri gereklidir.
Yetki Belgesi tescil kuruluşunca verilen süre ve sadece belirtilen tek bir reklam için geçerlidir. Her kampanya için ayrı ayrı olmak üzere yetki belgesi alınması zorunludur. Bu belgenin düzenlenebilmesi için yetki belgesine sahip olan firmalar, reklam vermek amacıyla anlaştıkları ticari araç sahipleri veya işletenleri ile yapacakları noter sözleşmesini takiben İZİN BELGESİ (Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik Ek-2) almak için trafik kuruluşuna müracaat eder.
 İzin Belgesi müracaatı sırasında:
1.   Reklamın mahiyetini
2.   Reklamın süresini
3.   Araç başına düşen reklam bedelini
4.   Reklam bulundurulacak araçların cinslerini
5.   Reklam bulundurulacak araçların plaka numaraları
6.   Reklam bulundurulacak araçların sayıları
7.   Reklam şirketi, ajansı veya teşebbüs sahiplerinin unvanını belirten noterden yapılmış sözleşmeyi ibraz etmek zorundadır.
Ayrıca, müracaat esnasında reklam şirketi, ajansı veya teşebbüs sahipleri ile araç sahipleri veya işletenleri arasında yapılmış noter tasdikli sözleşmede yer alan araç başına düşen reklam bedelinin % 25’ine tekabül eden miktarın mal sandıklarına bütçe geliri olarak yatırıldığına dair banka dekontu ile reklam şirketinin belediyeye ödediği ilan ve reklam vergisi makbuzunun ibrazı zorunludur.
Araçların ön ve yan camları reklam alanı olarak kullanılmaz. Araçların arka camlarına ise dışarıdan bakıldığı zaman içerisi, içerden bakıldığı zaman dışarısı görünecek şekilde reklam takılabilir.
Reklamlarda yer alacak yazı, resim, sembol ve benzeri işaretler, Anayasal rejimimize, Cumhuriyete, Atatürk İlke ve İnkılâplarına, milli ve manevi değerlere, dine, ahlaka ve adaba, demokratik rejimimize, milletin ve devletin bölünmez bütünlüğüne ve Reklam Kurulu tarafından belirlenen ilkelere aykırı olamaz.
 
Tescil İşlemlerinde Kullanılan Tescil Belgesi Ücreti:66.00 Tl, Trafik Belgesi:89.00 TL Dir.
1 İŞ GÜNÜ (EKSİK YOK İSE)
12)               
Noterler Tarafından Satışı Yapılmış Plakası Değişmeyen Araçların Ruhsat Teslimi
1.    Araç sahibinin veya kanuni vekilinin 15 gün içerisinde müracaatı halinde ruhsatlar teslim edilmektedir.
2.    15 gün içerisinde alınmayan belgeler 16.gün sistem üzerinden kontrol edildikten sonra araç sahibine posta ile gönderilmektedir.
1 iş günü (Eksik Yok ise)
13)               
1.       Sertifikanın aslı.
2.       Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
3.       Diploma aslı.
4.    Şoförler Odasından dosya (Dosya içindeki evraklar nüfus bilgilerine göre doldurulacaktır.)
5.       Sağlık Raporu (aslı) (1 Yıl Geçerli)
6.       Sabıka Kaydı (aslı) (1 Yıl Geçerli)
7.       Kan grubu belgesi
8.       Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre)
9.       Dört (4) adet fotoğraf
10.   Sürücü belgesi kart ücreti 101.00 TL
11.   Kontrol için Öğrenim belgesi aslı ve bir adet fotokopisi,1 MTSK Müdürlüğüne Müracaat Formu (Onaylı Fotokopisi)
 NOTLAR: * Sürücü sertifikaları, alındığı sürücü kursunun bulunduğu mahaldeki trafik tescil kuruluşunca,  kurs mahallinde tescil kuruluşu bulunmaması halinde ise, o yerleşim biriminin bağlı bulunduğu il ve ilçedeki trafik kuruluşunca sürücü belgesine dönüştürülür.
 ** Sürücü Olur Sağlık Raporunun mutlaka sertifika alınan il’de faaliyet gösteren yetkili bir sağlık biriminden alınması gerekmektedir.
1 İŞ GÜNÜ (EKSİK YOK İSE)
 
1) 
Yabancı Sürücü Belgelerinin Ülkemiz Sürücü Belgesine Dönüştürülmesi
1.   Sürücü belgesini noterden veya elçilikten tasdikli tercümesi
2.   Şoförler Odasından dosya
3.   Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi ( yabancı uyruklular için ikametgâh tezkeresi).
4.   Dört (4) adet fotoğraf
5.   Sabıka kaydı. (aslı) (1 Yıl Geçerli)
6.   Sağlık raporu (aslı) (Devlet Hastanesi veya özel sağlık kuruluşlarından)
7.   Kan grubu belgesi.
8.   Yabancı sürücü belgesi aslı (İşlemden sonra iade edilmek üzere)
9.   Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıflarına göre ödenecektir)
10.  Sürücü Belgesi kart ücreti 101.00 TL
1 İŞ GÜNÜ (EKSİK YOK İSE)
2) 
Kayıp Sürücü Belgesinin Yeniden Çıkartılması
1.   Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe.
2.   Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (2 Adet.)
3.   Kaybolan sürücü belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi.
4.   Dört  (4) adet fotoğraf
5.   Sürücü belgesi kart ücreti 101.00 TL
1 İŞ GÜNÜ (EKSİK YOK İSE)
3) 
1.   Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe.
2.   Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (2 Adet.)
3.   Daha önceki belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi
4.   Üç (3) adet fotoğraf
5.   Eski Sürücü belgesi.
6.   Kimlik değişikliği var ise değişikliği belirtir belge, (Evlenme cüzdanı  fotokopisi,      Mahkeme kararı veya vukuatlı nüfus kayıt örneği)
7.   Sürücü belgesi kart ücreti 101.00 TL
1 İŞ GÜNÜ (EKSİK YOK İSE)
4) 
Yurtdışında İkamet Eden Ve Ülkemizden Almış Olduğu Sürücü Belgesini Zayiinden Ve Yıpranmadan Dolayı Yenilemek İsteyenler
     Zayii veya yıpranmadan dolayı sürücü belgelerini yenilemek isteyen yurt dışındaki vatandaşlarımız,  sürücü belgesini düzenleyen tescil kuruluşuna bizzat dilekçe göndermek suretiyle veya ülkemizdeki kanuni vekilleri ya da dış temsilciliklerimiz aracılığıyla müracaat edebileceklerdir.
   Yukarıda belirtilen şekillerde müracaat edilen tescil kuruluşu, sürücü belgesi kart bedelini tahsil ettikten (ilgili kişinin yakınlarından) ve şahsın sürücü belgesi dosyası ile bilgisayar kayıtlarında gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, ilgili şahsa imzalattırılması için belgeyi şahsın yurt dışında ikamet ettiği bölgedeki dış temsilciliğimize gönderecektir.
   Sürücü belgesini alan temsilciliğimiz, ilgili şahısla irtibat kurarak, şahsın kimlik belgesi ile sürücü belgesi üzerindeki bilgileri karşılaştırarak belge üzerindeki ilgili bölüme imza attıracak, sürücü belgesi kart bedelinin ilgili tescil kuruluşuna yakınları tarafından ödenebileceği hususunda bilgi verecek, şahsın bedensel bir özrü olup olmadığını gözle kontrol edecek, son 6 ay içerisinde çekilmiş olan 2 adet vesikalık fotoğrafını ve konuyla ilgili dilekçesini alarak bu belgeleri şahsın kimlik belgesi fotokopisi ile birlikte ilgili tescil kuruluşuna gönderecektir.
    Tescil kuruluşu, yeni sürücü belgesi bilgilerini dosya ile bilgisayar kayıtlarına işledikten ve belgeyi lamine ettikten sonra, şahsa teslim edilmek üzere ilgili temsilciliğimize gönderecek yada varsa şahsın kanuni vekiline teslim edecektir. Dış temsilciliğimize gönderilmesi halinde, temsilciliğimiz sürücü belgesini ilgili şahsa teslim ettiğinde teslim- tesellüm belgesi düzenleyecek ve bu belgenin bir suretini dosyasına konulmak üzere ilgili tescil kuruluşuna gönderecektir. Ya da; Çeşitli nedenlerle yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın, ülkemizden almış oldukları sürücü belgelerini zayi, yıpranma vb. nedenlerle yenilemek amacıyla dilekçeyle ilgili Dış Temsilciliğimize müracaat ettiklerinde; yetkililerce bedensel bir özrü olup olmadığı gözle kontrol edildikten sonra, boş sürücü belgesi kartı ilgili kişiye imza ettirilerek dilekçesi ve iki adet fotoğrafı ile birlikte ilgili trafik tescil kuruluşuna gönderilecek, trafik tescil kuruluşu ilgilinin dosya ve bilgisayar kayıtlarında gerekli incelemeyi yaparak, sakıncası olmaması durumunda sürücü belgesini düzenleyecek ve belge sahibine teslim edilmek üzere temsilciliğimize gönderecektir. Sürücü belgesi düzenlenmesine engel herhangi bir durumun bulunması halinde, açıklamalı bir yazı ekinde boş sürücü belgesi kartı ilgili temsilciliğimize iade edilecektir.
1 İŞ GÜNÜ (EKSİK YOK İSE)
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
:
İlçe Emniyet Müdürlüğü
İkinci Müracaat Yeri
:
Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı
İsim
:
Mustafa YAMAN
İsim
:
Behçet ŞÜKÜROĞLU
Unvan
:
İlçe Emniyet Müdürü
Unvan
:
İl Emniyet Müdür Yardımcısı
Adres
:
İlçe Emniyet Müdürlüğü/Nizip
Adres
:
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Yeni
Tel
:
0 342 517 17 02 Dahili(114)
Hizmet Binası Kat:2 Şehitkâmil/Gaziantep
Faks
:
0 342 517 27 30
Tel
:
0 342 230 18 30
e-posta
:
Faks
:
0 342 230 18 24
e-posta
:
 
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • Polsan
 • NİZİP KAYMAKAMLIĞI
 • Kurumsal E-Posta
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu