Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
HEK, HURDA VE EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞITLARA AİT MÜBADELE İLANı
 
T.C.

GAZİANTEP VALİLİĞİ
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
HEK, HURDA VE EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞITLARA AİT
MÜBADELE İLAN METNİ

 

4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca HEK, Hurda ve Ekonomik Ömrünü Doldurmuş taşıtların mübadelesi yapılacaktır.

1- İDARENİN:

 

        a) Adı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü

        b) Adresi

İncilipınar mah. 4 nolu Sk. No:2  27090  Şehitkamil/Gaziantep                                        

        c) Telefon ve faks numarası

Telefon: 0 342 230 1830   Dahili: 6430        Faks: 0 342 230 1824                    

2- MÜBADELE KONUSU (İdare Tarafından Verilecek) MALIN:

 

a)      Adı, niteliği, türü ve miktarı  

25 (yirmi beş) adet muhtelif marka ve model taşıt                                                                                                                     

 

b)   Durumu ve özellikleri

(Mübadelesi yapılacak taşıtların modeli, markası, motor hacmi ve gücü, kilometresi, faal olup olmadığı ve hasar durumu ile faal olup olmadığı)

Ekli listede belirtilmiştir. Mübadelesi yapılacak HEK, hurda ve ekonomik ömrünü doldurmuş taşıtların durum ve özelliği ile ilgili bilgiler mübadele şartnamesinde veya www.gaziantep.pol.tr adresinde duyurular kısmında da görülebilir.

3- MÜBADELE KONUSU (İdare Tarafından İstenen) MALIN:

 

       a) Adı, niteliği, türü ve miktarı  

1) 1 ADET FORD TRANSİT 350E VAN 170PS EURO 5 MİNİBÜS                                                            

2) 2 ADET FORD TRANSİT CUSTOM MCA 320L KOMBİ VAN 170 PS 

    ECOBLUE EURO 6 DELUXE MİNİBÜS

3) 5 ADET EKRANLI MASAÜSTÜ TELEFON MAKİNASI

       b) Durumu ve özellikleri

Taşıtlar 2018 model ve kullanılmamış olacaktır.

4- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Teslim Etme yeri

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü

İncilipınar mah.4 nolu Sk. No:2 27090 Şehitkamil/Gaziantep                                         

adresine bir defada teslim edecektir.

5- İdare Tarafından Verilecek Malın/Malların Teslim Alma yeri

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü   Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü                    15 Temmuz mah. 62 nolu cad. no:9   27060   Şehitkamil/Gaziantep

6- Mübadelenin

 

       a) Yapılacağı yer

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü İhale Salonu

İncilipınar mah.4 nolu Sk. No:2  Kat:6   27090   Şehitkamil/Gaziantep                                        

       b) Tarihi ve saati

21/05/2018 Pazartesi günü saat: 14:00

7- Değer Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenen Tahmini Bedel

328.468,00 TL (Üç yüz yirmi sekiz bin dört yüz altmış sekiz Türk lirası)

8- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Tahmini Bedeli

328.470,00 TL (Üç yüz yirmi sekiz bin dört yüz yetmiş Türk lirası)

 

9- Mübadelede arttırım miktarı: 1 adet Fujitsu SP-1125 tarayıcı zorunlu pey (arttırım) miktarıdır.

10- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri:

         Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden;

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

b) Mübadele Şartnamesinde idare tarafından istenen mala ait tahmini bedelin (328.468,00 TL) %5’inden  (16.423,00 TL) az olmamak üzere; kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminatın Gaziantep Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuz (mübadele saatine kadar yatırılmış olması gerekir).

            c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi, noterden onaylı vekâletname ve noterden onaylı imza sirküleri;

                 1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

                 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

    1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,

    2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi,

f) İhale tarihine göre son 3 ay içinde alınmış ikamet adresini gösterir nüfus cüzdan sureti,

g) Tebligat adresinin farklı olması durumunda, tebligat adresini gösterir belge istenir.

11- Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

12- Mübadele şartnamesi Gaziantep Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlık Büro Amirliğinde görülebilir ve 100,00-TL (Yüz Türk lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanı satın almaları zorunludur.

13- Teklifler, 21/05/2018 günü saat: 11:45’e kadar Gaziantep Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü

İncilipınar mah.4 nolu Sk. No:2 27090 Şehitkâmil/Gaziantep adresine teslim edilecektir.

14- Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmesi suretiyle gerçekleştirilir.

15- Sözleşme yapılacaktır.

16-  Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.

17- Taşıtlar ile ilgili KDV, vergi, resim, araç muayene borcu, harç ve benzeri devir işlemleri ile teslimatla ilgili işçilik ve nakliye giderleri, diğer tüm mali yükümlülükler alıcıya ait olup ihale bedeli üzerinden kanuni oranda alıcı tarafından ödenecektir.

18- Mübadeleye katılacak firmalar mübadele konusu taşıtları mevcut hali ile görerek fiyat vereceği için daha sonra idareden araçlarla ilgili her hangi bir talepte bulunamayacaktır.

19- Alınacak araçların renkleri idaremizce belirlenecektir. Ayrıca idareden renk fark ücreti talep edilmeyecektir.

20- Mübadelesi yapılacak taşıtlar, ilan tarihinden itibaren mübadele tarihine bir gün kalana kadar hafta içi 09:30 ile 16:30 saatleri arasında Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü 15 Temmuz Mah. 62 nolu Cad. no:9 27060 Şehitkamil/Gaziantep adresinde görülebilir.

21- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi mübadele tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

22- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

            Ayrıntılı bilgi için tel: 0 342 230 1830 / Dahili: 6430


Ekler​

Fotolar​
 
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER